Skip to content

Avsiktsförklaring

Det offentliga och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor* har olika roller och funktioner. Region Östergötland och de idéburna organisationerna i Östergötland bidrar alla till ett demokratiskt samhälle och stimulerar samhällsutvecklingen utifrån sina respektive olikheter. Överenskommelsen är en gemensam avsiktsförklaring avseende samverkan. Den regionala Överenskommelsen i Östergötland är ett dokument framtaget i en gemensam process mellan Region Östergötland och representanter från den idéburna sektorn som ger parterna ett gemensamt förhållningssätt att utgå ifrån. Inom ramen för den regionala Överenskommelsen kan det offentliga och de idéburna organisationerna föra en kontinuerlig dialog, vilket gör kontaktytan mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna tydligare. Dialogen inom den regionala Överenskommelsen kan i sin tur öka kvaliteten på den välfärd som medborgarna erbjuds. Demokratin stärks genom att dialogen mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna är bred. Tidig samverkan bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar. Genom den regionala Överenskommelsen får också de idéburna organisationerna lättare att hitta varandra och knyta nya kontakter.

*I detta dokument används Idéburen sektor som samlingsbegrepp

Familj bestående av fyra personer, varav två barn på en lekplats. Det ena barnet klättrar på en rutschkana.