Skip to content

Syfte med Överenskommelsen

Den regionala Överenskommelsen mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna i Östergötland utgår från en gemensam värdegrund som baseras på alla människors lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt. Syftet med den regionala Överenskommelsen i Östergötland är att:

  • skapa en utökad dialog mellan de idéburna organisationerna och Region Östergötland
  • tillsammans hitta lösningar på samhällsutmaningar*
  • underlätta samverkan som stärker demokratin samt ökar delaktighet och inkludering av idéburna organisationer
  • öka kunskapen om respektive part, i syfte att skapa ett större förtroende och stärkt tillit mellan parterna

*I FNs mål för hållbar utveckling, även kallad agenda 2030, beskrivs dagens globala samhällsutmaningar. Dessa har av regering och riksdag fått nationella prioriteringar. På motsvarande sätt fastställs regionala prioriteringar för samhällsutmaningar i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS kommer att utgöra en samlad strategi för regionens utvecklingsarbete och vara vägledande för kommuner, region, 5 statliga myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn.