Skip to content

Principer för samverkan

1. Självständighet och jämbördighet

Överenskommelsen i Östergötland sluts mellan parter som är jämbördigt ansvariga för arbetet inom Överenskommelsen. , med hänsyn tagen till parternas särart. Idéburna organisationer formulerar sin verksamhet utifrån sin identitet och värdegrund. De ska kunna ha en kritiskt granskande roll som röstbärare och opinionsbildare utan att riskera samverkan eller ekonomiskt stöd i förhållande till den offentliga verksamheten. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation som utifrån grundlagen har ett befolkningsansvar. Genom Överenskommelsen verkar parterna för ökad öppenhet och insyn, ökat medborgarinflytande och ökad mångfald. Det ökar förutsättningarna för att tillsammans hitta lösningar på samhällsutmaningar genom nya arbetssätt och att ta tillvara människors engagemang och drivkraft.

2. Dialog och information

För att nå syftet med Överenskommelsen krävs en kontinuerlig dialog som utgår från aktörernas förutsättningar. Samverkansformerna är öppna, regelbundet återkommande och präglas av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt. Med det menas att kommunikation i skrift, tal och möten ska göras på ett tillgängligt och lättbegripligt sätt. Alla parter har ett ömsesidigt ansvar för detta. Information om Överenskommelsen ska finnas tillgänglig för de som bor, lever och verkar i Östergötland.

3. Kvalitet och utvärdering

För att säkra kvaliteten i arbetet kopplat krävs fortlöpande uppföljning. Inom Överenskommelsen ska parterna enas om vilka kvalitetskrav som ska gälla och hur ofta uppföljning ska ske. Uppföljning och utvärdering ska ske med respekt för parternas särart, olika perspektiv och förutsättningar. viktiga 7 principer 10

4. Långsiktighet

Genom en tydlig gemensam målbild, vision och handlingsplan skapas förutsättningar för långsiktighet. Det kräver förankring inom regionpolitiken, eftersom politiken ger förutsägbarhet när det gäller planering och genomförande av arbetet med Överenskommelsen. Långsiktighet kräver att parterna var för sig skapar hållbara strukturer som gör det möjligt att fortsatta arbetet enligt den regionala Överenskommelsens intentioner. Parterna måste ta ett ömsesidigt ansvar för att sprida kunskap om, och förankra arbetet med, Överenskommelsen inom den egna organisationen.

5. Öppenhet

Inom den regionala Överenskommelsen skapas förtroende och tillit genom ömsesidig öppenhet. En förutsättning för öppenhet är att ha kunskap om, samt respekt och förståelse för, varandras uppdrag och förutsättningar. Arbetet sker gemensamt, över gränserna för olika verksamhetsområden, enheter och organisationer på ett ändamålsenligt sätt.

6. Mångfald

Den regionala Överenskommelsen i Östergötland bygger på jämlikhet och inkludering, där mångfald är en tillgång. Det innebär att olikheter tas tillvara för ökad delaktighet. Det kräver respekt för varandras olika förutsättningar. Inom Överenskommelsen lyfts aktivt de utmaningar som kan uppstå när olika perspektiv möts med en tro på att detta innebär utveckling och ökad förståelse.

7. Innovation

Sociala innovationer växer fram som reaktion på samhällsutmaningar. Inom Överenskommelsen uppmuntras ett innovativt förhållningssätt både i hur parterna samverkar och i utvecklingen av nya lösningar på samhällets utmaningar. Det innebär att ta höjd för det oväntade och att ha mod att utmana.

Norrköpingsvy över strömmen gula hus och värmekyrkan.